سخن روز /
معاون استان
معرفی معاونت اداری مالی استان