ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می کند.

منوی اصلی
نقشه
سامانه ثبت شکایات مردمیسامانه خرید و فروش نهاده های کشاورزیساتراپسامانه نهاده پخش(نپ)سامانه stos
اوقات شرعی
True
آب و هوا
نظر خواهي
مقالات
1396/1/14 دوشنبه

ارزیابی میزان رضایت مندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ایلام


ارزیابی میزان رضایت مندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ایلام

بر اساس مدل سروکوال

فاطمه اسدی، مالک داراب زاد، محمد صفری

کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی

کارشناس ارشد زراعت

کارشناس حسابداری

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ایلام بر اساس مدل سروکوال می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی_ پیمایشی و روش گردآوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری شامل اعضای 3 شرکت تعاونی فعال در شهرستان ایلام به تعداد 3165 نفر است که بر اساس فرمول کوکران 342 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه در بین آنان توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری سروکوال بود که دربردارنده 22 سوال در طیف لیکرت 5 سطحی می باشد. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 است که پایایی مطلوب آن را نشان می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS بود. یافته های تحقیق نشان داد که تنها در بعد همدلی رضایت روستاییان بالاتر از حد متوسط ولی در بعد قابلیت اطمینان، تضمین و پاسخگویی و عوامل فیزیکی رضایت آنان از حد متوسط پایینتر است.

 

واژگان کلیدی: رضایت ارباب رجوع، شرکت های تعاونی روستایی، ایلام

 

 

مقدمه بیان مسأله

بخش تعـاون به عنوان یکی از ارکان اصـلی در نظام اقتصادی جمهوری اسـلامی ایران، مورد توجـه برنامه ریزان کشور قرار دارد و به منظور تحقق اهداف اقتصادی، هدایت فعالیت ها به سمت بخش تعاون از اهمیت ویژه ای برخوردار است (انصاری، 1375). مطالعه نقش و اهمیت بخش تعاون به ویژه تعاونی های تولیدی و روستایی در کشور ما، در شراطی که افزایش سریع جمعیت، مخاطراتی از قبیل کاهش امنیت غذایی و افزایش ضریب وابستگی را به دنبال دارد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است (دانشور کاخکی و همکاران، 1388). بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها در مناطق روستایی سکونت دارند و شغل اصلی آنها کشاورزی است؛ از این رو، دستیابی به توسعه روستایی بدون توجه به بخش کشاورزی و بهبود وضعیت این بخش ممکن نخواهد بود. همچنین مسائل بسیاری چون امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی و نیز جلوگیری از تخریب و نابودی منابعی چون آب و خاک توجه جدی به بخش کشاورزی را ضروری می سازد (ثابت دایزوندی و همکاران، 1389). پس از انقلاب اسلامی، تعاونی ها در قالب یک رهیافت مهم در توسعه روستایی مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران قرار گرفت و نه تنها ابزاری کارآمد در ایجاد اشتغال روستایی قلمداد شد، بلکه در توانمندسازی و توسعه جوامع  روستایی نیز یه صورت هدف به کار گرفته شد (سعدی و همکاران، 1386). یکی از عوامل موفقیت شرکت های تعاونی روستایی کسب و حفظ رضایتمندی ارباب رجوع می باشد. در صورتی که این شرکت ها نتوانند رضایت ارباب رجوع خود را جلب کنند، شکست و حذف آنها از عرصه رقابت محتوم است. لذا در این تحقیق سعی می شود رضایت مندی روستاییان در شرکت های تعاونی شهر ایلام بررسی شود و مشخص شود آیا روستاییان شهر ایلام از شرکت های تعاونی روستایی رضایت دارند یا خیر؟

مبانی نظری تحقیق

رضایت ارباب رجوع

در سازمان ها، رضایت مندی یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد سازمانی به شمار می رود. رضایتمندی به ادراک مراجعه کنندگان از عملکرد سازمان (خدمات دریافت شده) یا احساسی که از برآورده شدن خواسته ها و انتظاراتشان در آن ها شکل گرفته، اطلاق می شود. مفاهیم مربوط به رضایت ابتدا در حوزه کالا مطرح شد و با افزایش رقابت از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ اما طولی نکشید که موسسه های خدماتی و عمومی نیز به اهمیت این موضوع پی برده و از آن بهره گیری کردند (محمدی فر و همکاران، 1390).

الوانی و دانایی فرد معتقدند به کارگیری لفظ مشتری که از بخش خصوصی عاریه گرفته شده در بخش عمومی و دولتی درست نیست؛ زیرا در بخش خصوصی، مشتریان به طور کامل شناخته شده اند و خدمت یا  کالای خاصی را از بخش خصوصی دریافت کرده و هزینه آن را می پردازند، در حالی که در بخش دولتی تمامی شهروندان باید مشتری محسوب شوند؛ اگرچه همگی خریدار و خواهان خدمت ویژه ای از دولت نیستند (الوانی و دانایی فرد، 1380). به همین دلیل در بخش خصوصی هر فردی که پول بیشتری بپردازد از خدمات بهتر و با کیفیت تری برخوردار می شود، در حالی که در بخش دولتی چنین عملی، بی عدالتی و تبعیض محسوب می شود (محمدی فر و همکاران، 1390).

امروزه موفقیت سازمان ها، منوط به داشتن یک سیکل اجرایی است که دو سر قطر آن را ارباب رجوع تشکیل می دهند و ورودی ها و خروجی ها در نهایت در فرایند ارائه خدمات، سبب جلب رضایت ارباب رجوع می شوند و این رضایتمندی را به صورت بازخورد به سیستم خود اعمال می کنند. رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در ارباب رجوع ایجاد می شود. در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات ارباب رجوع از طریق عملکرد و مهارت های ارتباطی کارکنان بوجود می آید. (حسینی نسب و عظیمی کهن، 1390). برای رضایتمندی مراجعان تعریف های متعددی ارائه شده که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می شود:

ایجاد حالت شادمانی، خشنودی و مطلوبیتی که در نتیجه تأمین نیازها و براورده کردن تقاضاها و احتیاج های مراجعه کننده توسط ارایه کننده خدمت در مراجعه کنندگان ایجاد می شود، رضایتمندی گفته می شود (بود، 2002).

به عقیده کاتلر، سطح رضایت تابعی است از تفاوت بین ادراک از عملکرد و انتظارهای فرد (رهنورد، 1384).

شرکت های تعاونی روستایی

سازمان بین المللی کار تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد کم درآمد، افزایش منابع سرمایه های فردی و ملی، تأمین نظارت دموکراتیک، توزیع عادلانه سود در اقتصاد و بالا بردن سطح درآمد ملی، بهبود شرایط و تکمیل خدمات اجتماعی، و کمک به ارتقای سطح دانش عمومی و فنی اعضا دانسته است (دفتر بین المللی کار، 1380). مفروضات مدل تعاونی بیانگر این است که چنانچه ترکیبی از نهاده های کشاورزی از طریق تعاونی تأمین شود،نتیجه آن ارتقای سطح زندگی اعضاست، اما هنگامی که همان ترکیبات از طریق خانوار کشاورز و نه به صورت تعاونی تأمین شود، نتیجه آن پایین آمدن سطح زندگی افراد است (کرمی و رضایی مقدم، 1384).

مطالعات فائو نشان می دهد که بین تشکیل تعاونی های تولید روستایی و توزیع قدرت و ثروت بین روستاییان رابطه معنی دار وجود دارد. کانتورو (2006) و برخی دیگر از صاحب نظران نیز بر این باورند که تعاونی ها فرصت هایی را به کشاورزان می دهند تا واحد های کوچک تجاری خود را بهبود بخشند. بر اساس مطالعات نیلسون (2001) تعاونی های تولیدی در ارتقای سطح آگاهی، دانش، نگرش و معلومات اعضاء موثر بوده اند. اما تأثیر آنها در یکپارچه سازی زمین های خرد و تغییر نظام بهره برداری از نظام خرده مالکی به نظام اشتراکی ناچیز بوده است (ترامشلو و همکاران، 1394).

پیشینه پژوهش

اعظمی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان سنجش رضامندی روستاییان ازشرکتهای تعاونی روستایی استان کرمانشاه نتیجه گرفتند که حدود 21 درصدازروستائیان،ازشرکت تعاونی روستایی محل خودرضایت کامل داشته و 79 درصدآنان ازعضویت درشرکت ابرازنارضایتی نموده اند. همچنین متغیرهای مستقل نظیراحساس مسوولیت مدیرعامل واعضای هیات مدیره درقبال دارایی واموال شرکت،تبعیض وبی عدالتی در ارائه خدمات،ارائه به موقع کالاهاو خدمات توسط شرکت،نبود حسابرسی های زمانمندو عدم اطلاع رسانی عملکردشرکت،تحویل به موقع بهای محصولات کشاورزی به کشاورزان وهماهنگی بین مسوولین شرکتهاباروستاییان به ویژه شوراهای اسلامی،به عنوان عوامل موثربر رضامندی روستاییان ازشرکتهای تعاونی روستایی شناخته شدند.

آزادی و کرمی (1380) در پژوهشی با عنوان مقایسه موفقیت واحدهای مکانیزه تعاونیهای روستایی،تعاونیهای تولیدوشرکتهای مکانیزه استان فارس نشان دادندکه واحدهای مکانیزه تعاونیهای تولید درایجاد درآمدبیش تربرای کشاورز،همکاری افرادروستایی درسطح جامعه،افزایش برابری و رفاه شغلی،درمقایسه بادیگرتشکلها،موفقیت بیشتری نشان میدهند،درحالی که شرکتهای مکانیزه بیشترین انعطاف پذیری ومشارکت رادرتصمیمات مربوط به انجام فعالیتهای کشاورزی ونیزنحوه پرداخت اجرت میان تشکلهای گوناگون دارا می باشند. به سخن دیگر، تعاونیهایتولیددرمجموعتوانستهانددردستیابیبهاهدافتوسعه (افزایشدرآمد،مشارکتبیشتر،کاهشنابرابریوافزایشرفاه) موفقیتبیشتریکسبنمایند. پسازاینواحدها،شرکتهایمکانیزهقراردارند. درهرحال،تعاونیهایروستاییپایینترینسطحموفقیترانشاندادند.

مطالعه روحانی (1379) با عنوان محاسبهبهرهوریعواملتولیددرشرکتهایتعاونیتولیدروستاییاستانهمدان نشان داد کهدراثربهکارگیریماشینبذرکاروتوسعهمیکانیزاسیوندرتعاونیهابهویژهتسطیحاراضیوگسترشکشتردیفیوهمچنینارایهخدماتآموزشی- ترویجیمستمرتوسطکارشناسانشرکتهایتعاونیبهرهوریعواملتولیددرشرکتهانسبتبهروستاهایشاهدافزایشیافتهاست.

دانشور کاخکی و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان نقشمدیریتدرعملکردشرکتهایتعاونیتولیدروستاییاستانخراسانرضوینشاندادندبیشترینتاثیردرعملکردجووگندمبهمتغیرخلاقیتونوآوری (0.29 و 0.28) مربوطمیشود. ضرایبمتغیرایجادروحیهتعاوندرموردعملکردجو، 0.24 ودرموردعملکردگندم، 0.12 بهدستآمدهاست. ضرایبتجربهعملینیزنشانمیدهددرموردمحصولجو، 0.18 ودرموردتولیدگندم، 0.23 ازتغییرعملکردتولیددرتعاونیهایروستاییبهاینمتغیرمربوطمیشود. همچنینضریبمتغیردانشتخصصیدرموردعملکردجو، 0.09 ودرموردمحصولگندم، 0.13 است.

صابری فر (1391) در مقاله خود با عنوان بررسیعواملتاثیرگذاربرعضویتومشارکتروستاییاندرشرکتهایتعاونیروستاییموردشناسی: استانخراسانرضوینشان دادند کهآگاهیافرادازمزایاومنافعشرکتهایتعاونیروستاییونگرشآنهانسبتبهایننهاد،بهمحلزندگی،گروهسنی،میزانتحصیلات،وضعیتمعیشتوشغلآنهاوابستهبودهاست (P<0.05). برخلافآگاهی،نگرشدرغالبمواردبررسیشده،مناسبومثبتبودهاست. بالاتریننگرشنسبتبهعواملترغیبکنندهبرایپیوستنبهایننهاد 79 درصدوبالاترینمیزاننگرشنامناسبدرمواردیکهباعثشرکتمیشود، 62 درصدبودهاست. برایناساس،چنانچهنگرشهایمنفیازطریقبالابردنسطحآگاهیدرزمینههایمختلفوباتوجهبهسایرعواملتاثیرگذاروازجملهویژگیهایفردییااجتماعیمرتفعگردد،پیوستن افرادبه این شرکتهابهمیزانچشمگیریافزایشپیداخواهدکرد.

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی

رضایت روستاییان از شرکت های تعاونی شهر ایلام در حد مطلوب است.

فرضیه های فرعی

1.      رضایت روستاییان در بعد فیزیکی از شرکت های تعاونی شهرستان ایلام در حد مطلوب است.

2.      رضایت روستاییان در بعد قابلیت اطمینان از شرکت های تعاونی شهرستان ایلام در حد مطلوب است.

3.      رضایت روستاییان در بعد تضمین از شرکت های تعاونی شهرستان ایلام در حد مطلوب است.

4.      رضایت روستاییان در بعد پاسخگویی از شرکت های تعاونی شهرستان ایلام در حد مطلوب است.

5.      رضایت روستاییان در بعد همدلی از شرکت های تعاونی شهرستان ایلام در حد مطلوب است

روش پژوهش

روش تحقیق از نوع توصیفی_ پیمایشی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری شامل اعضای 3 شرکت تعاونی فعال در شهرستان ایلام به تعداد 3165 نفر است که بر اساس فرمول کوکران 342 نفر به عنوان نمونه تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه در بین آنان توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری سروکوال بود که دربردارنده 22 سوال در طیف لیکرت 5 سطحی می باشد. این پرسشنامه رضایت مشتریان و ارباب رجوع را در ابعاد فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، همدلی و تضمین اندازه گیری می نماید. با توجه به اینکه این پرسشنامه استاندارد می باشد از روایی بالایی برخوردار می باشد. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شد که مقدار به دست آمده 88/0 بود که چون بزرگتر از مقدار مطلوب 70/0 است نتیجه گرفته می شود پرسشنامه از پایایی مطلوب برخوردار است.

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها

در این بخش ابتدا به بررسی نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف پرداخته می‌شود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیه‌ها از آزمون‌های مرتبط به آن استفاده می‌شود.

بدین منظور فرضیه مربوط به این قسمت عبارتند از:

H0= توزیع داده‌ها نرمال است

H1= توزیع داده‌ها نرمال نیست

فرضیه فوق برای متغیرهای تحقیق از طریق اجرای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (آزمونKS) بررسی شد که نتیجه آن در جدول 1 نشان داده شده است.

 

جدول 1) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

مولفه

سطح معناداری

نتیجه

عوامل فیزیکی

52/0

توزیع داده‌ها نرمال است

قابلیت اطمینان

59/0

توزیع داده‌ها نرمال است

تضمین

12/0

توزیع داده‌ها نرمال است

پاسخگویی

43/0

توزیع داده‌ها نرمال است

همدلی

77/0

توزیع داده‌ها نرمال است

 

به طور معمول در علوم انسانی تایید یا رد فرضیات با اطمینان 95/0 بیان می‌شود. از طرفی میزان سطح معناداری که به کمک نرم افزار SPSS بدست می‌آید بیانگر میزان خطایی است که در رد فرضیه H0 می‌توان مرتکب شد. لذا هنگامی که این مقدار بیشتر از 05/0 (95/0 1) باشد، به راحتی نمی توان فرضیه H0 را رد کرد. چنانچه در جدول فوق مشاهده می‌شود سطح معناداری هر متغیر بیش از 05/0 می‌باشد لذا با اطمینان 95% نمی‌توان مدعی رد فرضیه H0شد. به عبارت دیگر در خصوص همه متغیرها، فرضیه H0که نرمال بودن داده‌ها می‌باشد، تایید می‌گردد. لذا از آزمون‌های پارامتریک یعنی از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای برای تأیید یا رد فرضیه‌های تحقیق استفاده می‌نماییم.

آزمون فرضیه اصلی

H0: µ= 3

H1: µ≠ 3

با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها برای آزمون فرضیه‌های اصلی و فرعی از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه استفاده می‌نماییم. در این حالت میانگین به دست آمده حاصل از پرسشنامه‌ها، با میانگین مورد ادعا یا حد متوسط که در طیف لیکرت 5 سطحی برابر با 3 (بی نظرم) می‌باشد مقایسه می‌شود و در صورتی که تفاوت معنی داری با حد متوسط داشته باشد، سطح معنی داری کمتر از 05/0 خواهد بود و فرضیه H1 تأیید می‌شود یعنی میانگین مساوی 3 نیست. میانگین به دست آمده در جدول 1 برابر با 56/2 می‌باشد و سطح معنی داری 098/0 می‌باشد که از خطای 05/0 بزرگتر است، لذا فرضیه H0 تأیید می‌شود یعنی میانگین نمره رضایت روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ایلام مساوی 3 است. همچنین با توجه به میانگین به دست آمده و آماره تی که کوچکتر از قدر مطلق 96/1 می‌باشد، مشخص می‌شود که میانگین رضایت روستاییان در حد مطلوب نیست و فرضیه اصلی رد می شود.

 

 

 

جدول 2 آزمون میانگین یک جامعه جهت آزمون فرضیه اصلی

 

حد متوسط=3

فرضیه اصلی

تی

درجه آزادی

میانگین

اختلاف میانگین

معنی داری

فاصله اطمینان

حد پایین

حد بالا

945/1

341

56/2

44/0-

098/0

510/0

622/0

 

 

 

آزمون فرضیه های فرعی

H0: µ= 3

H1: µ≠ 3

میانگین به دست آمده در جدول 1 برای فرضیه فرعی 5 به ترتیب برابر با 71/3 می‌باشد و سطح معنی داری این فرضیه 000/0 می‌باشد که از خطای 05/0 کوچکتر است، لذا فرضیهH1در این فرضیه تأیید می شـود و می توان گفت رضـایت روستاییان در بعـد همدلی از شـرکت هـای مـورد مطالعـه در حـد مطلوب می باشد. اما فرضیه های فرعی 1، 2 و 3 و 4 رد شدند. زیرا میانگین آنها از حد متوسط 3 کمتر و سطح معنی داری آنها از مقدار خطای 05/0 بیشتر بود پس نتیجه گرفته میشود در ابعاد عوامل فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی و تضمین رضایت روستاییان از شرکت در حد مطلوب نیست.

 

 

 

جدول 3 آزمون میانگین یک جامعه جهت آزمون فرضیه های فرعی

 

حد متوسط=3

 

تی

درجه آزادی

میانگین

اختلاف میانگین

معنی داری

فاصله اطمینان

حد پایین

حد بالا

فرضیه فرعی 1

675/1

341

51/2

491/0-

121/0

432/0

591/0

فرضیه فرعی 2

501/1

341

44/2

566/0-

077/0

371/0

525/0

فرضیه فرعی 3

121/1

341

70/2

300/0-

111/0

639/0

773/0

فرضیه فرعی 4

222/1

341

45/2

554/0-

654/0

384/0

521/0

فرضیه فرعی 5

890/18

341

71/3

716/0

000/0

641/0

791/0

 

بحث و نتیجه گیری

هدف از این تحقیق ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ایلام بر اساس مدل سروکوال می باشد. مدل سروکوال رضایت مشتریان یا ارباب رجوع را در 5 بعد عوامل فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی اندازه گیری می نماید.یافته های پژوهش نشان داد که تنها در بعد همدلی رضایت مطلوبی از شرکت های تعاونی روستایی وجود دارد. یعنی در ابعاد عوامل فیزیکی (تجهیزات و امکانات)، تضمین، پاسخگویی و قابلیت اطمینان رضایت مطلوبی در بین روستاییان از شرکت های تعاونی وجود نداشت که این امر باید مورد توجه مدیران و سیاستگذاران این شرکت ها و سازمان مربوطه قرار گیرد. اعظمی و همکاران (1390) نیز نتیجه گرفتند 79 درصدروستاییانازعضویتدرشـرکتابرازنارضایتـینمـودهاند. با توجـه به اینکه بـرای خیلی از روستاییان تنها منبع درآمـد، کشـاورزی می باشد؛ لذا پرداخت به موقع بهای محصولات کشاورزی می تواند موجبات رضایتمندی آنان را از شرکت های تعاونی روستایی فراهم آورد این امر باعث می شود رضایت روستاییان در ابعاد تضمین و قابلیت اطمینان فراهم شود. بعلاوه مجهز نمودن شرکت های تعاونی روستایی با تجهیزات و امکانات مناسب و استفاده از فناوری اطلاعات، محیط کاری زیبا و غیره باعث می شود رضایت روستاییان در بعد عوامل فیزیکی نیز تأمین شود.

منابع

1.      انصاری، ح (1375) نقش تعاونی ها در گذار از تولید معیشتی به تولد تجاری در بخش کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه: ویژه نامه کشاورزی ایران و بازارهای جهانی. سال 4. شماره 16. 345-330.

2.      ترامشلو، محسن؛ میردامادی، سید مهدی؛ لشکرآرا، فرهاد (1394). نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم. فصلنامه روستا و توسعه، سال 18، شماره 2.

3.      ثابت دایزوندی، م و همکاران (1389). بررسی میزان رضایت اعضاء از عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی های روستایی، مطالعه موردی: تعاونی های روستایی شهرستان مشهد.  فصلنامه تعاون. سال 21. شماره 2.

4.      حسینی نسب، سید داود؛ عظیمی کهن، خاطره (1390). بررسی وضعیت مهارتهای ارتباطی کارکنان اداری و رابطه آن با رضایت ارباب رجوع (معلمان) آموزش پرورش ناحیه یک شهر اردبیل سال 90. فصلنامه آموزش و ارزشیابی. سال ششم، شماره 23.

5.      دانشور کاخکی، محمود؛ عاقل، حسن؛ هاتف، جکیمه؛ سروری، علی اکبر (1388). نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان رضوی. فصلنامه روستا و توسعه. سال 12. شماره 4. 37-23.

6.      روحانی، سیاوش (1387). محاسبه بهره وری عوامل تولید در شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 31، شماره 2.

7.      سعدی، ح و همکاران (1386). آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی: مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ. مجله جهاد، سال 27. شماره 277.

8.      صابری فر، رستم (1391). عواملتاثیرگذاربرعضویتومشارکتروستاییاندرشرکتهایتعاونیروستاییموردشناسی: استانخراسانرضوی. جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای، شماره 4.

9.      محمدی فرد، یوسف؛ موسی پور، نعمت الله؛ دلانگیزان، سهراب؛ احمدی، محمد (1390). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی.چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 7.

10.  الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن (1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری سازمان دولتی، تهران: صفار.

11.  Board, Well (2002). Customer perceived value: substitute for satisfaction in business markets? The Journal of Business & Industrial Marketing. Vol. 17. P107.

12.  Kuntoro, B. A (2006). Analysis on characteristics of three dairy cooperatives samples in East Java. Journal of Applied Science, 6 (4).

13.  Nilson, J (2001). Co-operative Organizational Models as reflections of the business environments studies. Suva, the University of the South Pacific, PP 145-160.بيشتر
نسخه قابل چاپ
سایت رهبریریاست جمهوریپایگاه اطلاع رسانی دولتوزارت جهادکشاورزی
اتحادیه ها
بيشتر
خانه | بازگشت |
nGuest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما